Spl-Mernekurkku RY säännöt:

  Patentti- ja rekisterihallituksen Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuspäätös 20.12.2001
  Hyväksytty SPL ry:n vuosikokouksessa 23.2.2002
  Patentti- ja rekisterihallituksen Yhdistysrekisterin rekisteröintipäätös . .2002

  1 Yhdistyksen nimi on SPL-Merenkurkku ry. ja sen kotipaikka Vaasa. Se on Saksanpaimenkoiraliitto ry:n jäsen, sitä kutsutaan alaosastoksi. Saksanpaimenkoiraliitto ryztä kutsutaan näissä säännöissä Liitoksi.  2 Alaosaston tarkoituksena on edistää Liiton sääntöjen 3 § asettamia tavoitteita, joita ovat
  - edistää rotumääritelmän mukaisen saksanpaimenkoiran jalostusta ja kasvatusta
  - tehdä rodun olemusta tunnetuksi sille ominaisten arvokkaiden ominaisuuksien turvaamiseksi
  - toimia saksanpaimenkoiraharrastajien yhdyssiteenä koko maassa
  sopusoinnussa muiden kenneljärjestöjen kanssa järjestämällä koulutustilaisuuksia, palveluskoirakokeita ja -kilpailuja, näyttelyitä sekä rotutietoutta ja kasvatustyötä edistäviä tiedotus- yms. tilaisuuksia.  3 Alaosasto liittyy kotipaikkansa kennelpiirin sekä Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n jäseneksi ja voi alaosaston kokouksen päätöksellä liittyä muiden kenneljärjestöjen jäseneksi.  4 Alaosaston jäseniksi voivat liittyä Saksanpaimenkoiraliitto ry:n jäseninä olevat luonnolliset henkilöt. Uudet jäsenet hyväksyy alaosaston johtokunta. Jäsen voi kuulua vain yhteen alaosastoon. Alaosaston jäsen ei voi olla henkilö, joka ei ole Saksanpaimenkoiraliitto ry:n jäsenenä oleva luonnollinen henkilö.  5 Alaosaston jäsenten on vuosittain maksettava jäsenmaksu, jonka suuruuden päättää alaosaston syyskokous.  6 Alaosaston johdosta ja hallinnosta vastaa johtokunta, johon kuuluu vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kuusi kolmeksi vuodeksi valittua jäsentä. Puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten on oltava alaosaston jäseniä. Puheenjohtajan ja jäsenet valitsee alaosaston syyskokous. Alaosaston johtokunta valitsee keskuudestaan alaosaston varapuheenjohtajan. Alaosaston johtokunta valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan alaosastolle sihteerin ja rahastonhoitajan. Alaosaston johtokunta voi harkintansa mukaan perustaa avukseen tarvittavia toimikuntifa. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi johtokunnan jäsentä, ensimmäisenä ja toisena vuonna arvan perusteella ja sen jälkeen kukin vuorollaan.  7 Alaosaston nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.  8 Johtokunta on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjLhtaja ja vähintään neljä jäsentä.  9 Alaosaston tilikausi on Kalenterivuosi. Alaosaston varsinaiset kokoukset pidetään vuosittain, kevätkokous helmikuun ja syyskokous lokakuun aikana. Alaosaston kokouksissa kullakin jäsenellä on yksi ääni. Alaosaston kokouksissa ei voi äänestää valtakirjalla. Alaosaston kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  - valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijat
  - todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  - esitetään kokouksen työjärjestys hyväksyttäväksi
  - esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus, varainhoitokertomus ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä tilikaudelta
  - päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
  - käsitellään muut esityslistalla olevat asiat Alaosaston syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  - kolme ensimmäistä kohtaa kuten kevätkokouksessa.
  - valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan myös alaosaston puheenjohtajaksi
  - valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
  - päätetään alaosaston jäsenmaksusta
  - esitetään hyväksyttäväksi toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintavuodelle
  - valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä
  - valitaan seuraavaksi vuodeksi Liiton edustajainkokouksiin alaosaston edustajat, joiden määrä määräytyy alaosaston edellisen vuodenvaihteen jäsenluvun perusteella seuraavasti
  1-100                              jäsentä kaksi edustajaa
  101 - 200                        jäsentä kolme edustajaa
  201 tai enemmän           neljä edustajaa
  sekä yksi varaedustaja; edustajien on oltava alaosaston jäseniä
  - käsitellään muut esityslistassa olevat asiat

  Jäsenen, joka haluaa asian alaosaston varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on esitettävä se kirjallisesti johtokunnalle kevätkokouksen esityslistalle 31.12. ja syyskokouksen 31.8. mennessä.  10 Kutsu alaosaston kokouksiin julkaistaan viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta joko Liiton julkaisussa tai paikallisessa sanomalehdessä tai kiertokirjeellä kullekin jäsenelle.  11 Jäsenen, joka on erotettu Saksanpaimenkoiraliitto ry:stä, on erottava myös alaosaston jäsenyydestä tai hallitus erottaa jäsenen. Mikäli alaosaston hallitus katsoo aiheelliseksi jonkun alaosaston jäsenen erottamisen Yhdistyslain 14 §:n perusteella, on siitä tehtävä perusteltu selonteko Saksanpaimenkoiraliitto ry:n hallitukselle.  12 Alaosaston tulee toimittaa Liiton johtokunnalle sen kulloinkin pyytämät tiedot toiminnastaan.  13 Ylimääräinen kokous pidetään, kun alaosaston kokous niin päättää, alaosaston johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten.  14 Alaosaston säännöille, ennen niiden merkitsemistä Yhdistysrekisteriin, ja alaosaston sääntömuutoksille, ennen niiden merkitsemistä Yhdistysrekisteriin, on oltava Saksanpaimenkoiraliitto ry:n hallituksen suostumus.  15 Alaosasto voi harjoittaa ravitsemisliiketoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa.  16 Alaosaston purkautuessa sen omaisuus ja varat siirtyvät Saksanpaimenkoiraliitto ry:lle.  17 Muutoin noudatetaan Yhdistyslain määräyksiä.